Quy nhữngh hồ sơ thiết kế kiến trúc theo quy định mới maksmed.pl

1. Hồ sơ kiến trúc là gì? Các loại hồ sơ kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc là thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng được triển khai thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2020/TT-BXD thì những loại hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ là nội dung kiến thúc trong thiết kế sơ bộ ở thời đoạn report nghiên cứu và phân tích tiền ảo khả thi

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở là nội dung kiến trúc trong thiết kế cơ sở ở thời đoạn report phân tích khả thi

- Thiết kế kiến trúc kỹ thuật là nội dung kiến trúc trong thiết kế kỹ thuật ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Thiết kế kiến trúc game thủ dạng vẽ thi công là nội dung kiến trúc trong thiết kế game thủ dạng vẽ thi công ở thời đoạn sau thiết kế cơ sở

- Các hồ sơ thiết kế kiến trúc ở quy trình thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế, tương ứng với quy trình thiết kế xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư phát minh.

2. Quy nhữngh hồ sơ thiết kế kiến trúc

Theo Điều 3 Thông tư 03/2020/TT-BXD có quy định:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc bao hàm những thành phần game thủ dạng vẽ và thuyết minh

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc phmàn đảm bảo yêu cầu sau:

+ Quy nhữngh, tỷ trọng version vẽ theo Tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN 5671:2012 về khối VPS tài liệu thiết kế xây dựng - hồ sơ thiết kế kiến trúc.

+ Khung tên game thủ dạng vẽ phmàn tuân thủ Tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN 5571:2012 về khối VPS tài liệu thiết kế xây dựng - game thủ dạng vẽ xây dựng - khung tên.

- Cá nhân chịu trách nát nhiệm về chuyên môn kiến trúc của tổ chức, người đại diện thay mặt theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phround ký, đóng dấu của phòng thầu thiết kế theo quy định.

- Chủ nhiệm thiết kế được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phround đảm bảo:

+ Trực tiếp tổ chức tiến hành nhiệm vụ thiết kế, có chuyên môn và chịu trách nát nhiệm tối đa về nội dung và quality của thiết kế kiến trúc, kiểm soát những bộ môn để phối hợp, thống nhất với kiến trúc;

+ Chủ nhiệm thiết kế trọn vẹn có thể là tác giả phương án kiến trúc hoặc người trực tiếp tổ chức thực hiên ý tưởng phát minh của tác giả

- Chủ trì thiết kế kiến trúc được ghi tên trong hồ sơ thiết kế phmàn đảm bảo:

+ Phmàn đủ tích điện được giao chủ trì thiết kế kiến trúc công trình hoặc chủ trì thẩm tra thiết kế kiến trúc, chịu trách nát nhiệm về nội dung của thiết kế kiến trúc.

+ Chủ trì trọn vẹn có thể thay thế vai trò chủ nhiệm nếu được chủ nhiệm ủy quyền.

3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm có những thành phần nào?

3.1. Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ

Theo Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

 Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, đặc thù phát minh, tình hình, ranh giới khi đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mỗi liên quan giao thông.

- Các game thủ dạng vẽ thiết kế ý tưởng phát minh kiến trúc thể hiện: dây chuyền công suất, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên những game thủ dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nọi thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với không khí kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

Thuyết minh gồm:

- Thuyết minh những nội dung quy định

- Các lý thuyết về giround pháp kết cấu, khối VPS trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và quản trị vận hành, khai quật

- Danh mục những quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn chỉnh áp dụng

- Phụ lục những văn version pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ.

3.2. Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở

Theo Điều 5 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Bản vẽ gồm:

- Các văn gamer dạng theo quy định 

+ Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, số liệu quy mô, đặc thù ý tưởng phát minh, tình trạng, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch, hướng, tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu và theo quy hoạch được phê duyệt (nếu có), công trình hiện hữu và kiến trúc phong cảnh xung quanh, phân tích mối tương tự giao thông.

+ Các người đùa dạng vẽ thiết kế ý tưởng phát minh kiến trúc thể hiện: dây chuyền công suất, hình khối, đường nét, màu sắc, ánh sáng trên những người đùa dạng vẽ tổng thể, phối cảnh, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, nội thiết kế bên ngoài, mối liên hệ với không khí kiến trúc phong cảnh chung của khu vực.

- Các người đùa dạng vẽ giván pháp kiến trúc kết tương thích với giván pháp kết cấu, khối VPS trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật.

Thuyết minh gồm:

- Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, đặc điểm phát minh; thuyết minh phát minh kiến trúc, giván pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

- Gimàn pháp thiết kế tổn mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực.

- Danh mục những quy chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng

- Phụ lục những văn version pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.3. Hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật

Theo Điều 6, Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc kỹ thuật:

Phván phù tương thích với thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, phván làm rõ những thông tin kỹ thuật, vật liệu, kích thước, những tính toán rõ ràng về kỹ thuật để sản xuất, xây dựng, lắp đặt.

Bản vẽ gồm:

- Sơ đồ vị trí, vị trí khu đất xây dựng, người đùa dạng đồ tình hình, ranh giới khu đất, thông tin quy hoạch theo quy hoạch được phê duyệt.

- Bản vẽ tổng mặt bằng: thể hiện những hạng mục phát minh đầu tư xây dựng, quy đinh rõ hạng mục xây mới, cround tạo, chỉnh trang trên cơ sở tình hình khu đất, xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, xác định những lối vào, lối ra và phân luồng giao thông, những chỉ tiêu kỹ thuật về diện tích khu đất nghiên cứu và phân tích, diện tích xây dựng. tỷ trọng xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, diện tích những hạng mục, số tầng, khối server giao thông nội bộ, xác định ranh giới và xác định những công trình ngầm

- Các game thủ dạng vẽ xác định công trình, mặt bằng những tầng, mặt đứng, mặt cắt, sơ đồ dây chuyền và tổ chức không khí

- Các game thủ dạng vẽ minh họa: phối cảnh tổng thể, phối cảnh góc, nội thiết kế bên ngoài cơ game thủ dạng

- Các người nghịch dạng vẽ kích thước, thống kê những loại cửa, buồng thang; thống kê diện tích, chỉ định vật liệu, màu sắc kiến trúc mặt đứng, khu vệ sinh, ốp lát sàn, danh mục vật liệu hoàn thiện;

- Bản vẽ công trình phụ trợ và phía bên ngoài nhà, hàng rào, cây xanh, sân vườn.

Thuyết minh gồm:

- Thể hiện rõ những tính toán lựa chọn phương án kỹ thuật, dây chuyền công nghiệp, đặc điểm vật liệu làm rõ những thông số kỹ thuật mà game thủ dạng vẽ không thể hiện hết và đảm bảo đủ cơ sở để lập tổng dự toán công trình và thiết kế xây dựng.

- Các nội dung được quy định 

+ Giới thiệu tóm tắt vị trí xây dựng, quy mô, đặc điểm ý tưởng phát minh; thuyết minh ý tưởng phát minh kiến trúc, gimàn pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu sử dụng.

+ Gimàn pháp thiết kế tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng những hạng mục công trình, hạ tầng kỹ thuật khu vực

+ Danh mục những quy chuẩn chỉnh, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng

+ Phụ lục những văn người nghịch dạng pháp luật liên quan đến tính pháp lý của việc lập hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở.

3.4. Hồ sơ thiết kế kiến trúc của version vẽ thi công

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2020/TT- BXD quy định:

- Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc gamer dạng vẽ thi công phván tương thích thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; phván thể hiện xem thêm tất tật những thành phần của công trình, những cấu trúc với đông đủ những kích thước, vật liệu, thông số kỹ thuật kỹ thuật và ghi rõ những nội dung hướng dẫn vào gamer dạng vẽ để thi công được theo thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Các gamer dạng vẽ quy định 

+ Chi tiết cấu trúc những bộ phân công trình

+ Chi tiết những thành phần công trình phụ trợ, gara, cổng hàng rào, sân vườn, bồn hoa, bể nước ngầm, rãnh thoát nước, chiếu sáng cảnh sắc; ốp lát hè, đường dạo.

+ Thiết kế trần, chiếu sáng, trang âm, trang thiết bị gắn kèm công trình.

- Thuyết minh gồm:

+ Gitrận thích đông đủ những nội dung mà version vẽ không thể hiện được lagn vị thi công xây dựng triển khai theo đúng thiết kế, những hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo những nội dung của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

+ Các nội dung được quy định 

 

3.5. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên trong không thuộc thành phần hồ sơ thiết kế kiến trúc người nghịch dạng vẽ thi công quy định tại Điều 7 Thông tư này được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Bản vẽ tình trạng, mặt bằng vị trí không khí thiết kế thiết kế bên trong, sơ đồ phân tích mối quan hệ với những không khí kết quả khác.

+ Các mặt bằng, mặt đứng triển khai, lát sàn, sắp xếp thiết kế bên trong, sắp xếp thiết bị điện

+ Chi tiết những mẫu đồ đạc thiết kế bên trong, trang thiết bị

+ Các game thủ dạng vẽ phối cảnh minh họa

- Thuyết minh gồm: danh mục và thống kê thiết bị, quy định vật liệu, hướng dẫn nhà thầu thi công xây dựng triển khai theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật bh, duy trì.

3.6. Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc cảnh sắc

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định:

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bên ngoài, kiến trúc phong cảnh được lập riêng, không thuộc thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng, được lập theo yêu cầu của chủ đầu tư với nhà thầu thiết kế.

- Bản vẽ gồm:

+ Hiện trạng phong cảnh, mặt bằng, mặt đứng, sắp xếp thiết kế bên ngoài, sân vườn.

+ Các còn nữa kiến trúc, loại cây xanh, bồn cây, tiểu cảnh, đồ thiết kế bên ngoài, lối đi, hồ nước, chỉ định vật liệu liên quan đến thiết kế.

+ Chỉ định hoàn thiện trang trí thiết kế bên ngoài, sân vườn, thống kê, chỉ định thông số kỹ thuật kỹ thuật những thiết bị lắp đặt.

+ Các người nghịch dạng vẽ phối cảnh tổng sân vườn, còn nữa, điểm vượt trội, tiểu cảnh.

- Thuyết minh gồm: danh mục và thống kế vật liệu, cây xanh, những thiết bị, hướng dẫn nhà thầu thi công xây dựng triển khai theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật Bảo hành, duy trì.

01/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam