I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Sklep internetowy, działający pod adresem maksmed.pl jest własnością firmy Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym maksmed.pl.

Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego maksmed.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego maksmed.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego maksmed.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

II. TRANSAKCJA

Zamówienia w sklepie internetowym maksmed.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu maksmed.pl – poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu.
Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
Kupujący będzie informowany o statucie zamówienia pocztą elektroniczną.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres KONTAKT@maksmed.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres firmy Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20.
W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

III. PŁATNOŚCI

W sklepie maksmed.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób: gotówką przy odbiorze, osobistym przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto firmy oraz poprzez operatora płatności Przelewy24.pl

  1. Płatność za pobraniem – wybierając tą metodę za zamówiony towar Kupujący zapłaci bezpośrednio doręczycielowi
    2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
    3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

IV. DOSTAWA

Czas wysyłki produktów wynosi od 2-7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i akceptacji formy płatności.Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem usług firmy kurierskiej DPD.W momencie przekazania towaru doręczycielowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową sklepu maksmed.pl, oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.Koszt dostawy towaru uzależniony jest od wagi zamówionych produktów zgodnie z cennikiem podanym przy zamówieniu towaru.

V. GWARANCJA

Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym maksmed.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta.Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z niektórymi towarem standardowo nie są podbijane.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem firmy Maksmed. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Firma Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 14 dni.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym maksmed.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym maksmed.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).Firma Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę Maksmed Wioletta Michaluk-Górzkowska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 59a 01-865 Warszawa. NIP: 525 216 35 20 dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym maksmed.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu maksmed.pl treści o charakterze bezprawnym.